Học thuật

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức (dividend cover ratio) là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức (dividend cover ratio) là chỉ tiêu kế toán nói lên khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán cổ tức cho cổ phần thông thường bằng thu nhập của công ty.

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức (dividend cover ratio) là chỉ tiêu kế toán nói lên khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán cổ tức cho cổ phần thông thường bằng thu nhập của công ty. Nó được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thanh toán lãi suất chia cho tổng số tiền thanh toán cổ tức.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khi tính toán mức chi trả cổ tức cho vốn cổ phần phổ thông, cần phải loại trừ bất kỳ khoản cổ tức nào trả trên cổ phần ưu đãi không thể mua lại được từ lợi nhuận thuần kiếm được trong kỳ kế toán để thu được lợi nhuận chi trả cổ đông phổ thông. Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại đã được trừ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như chi phí lãi vay (chi phí tài chính) và do đó không cần điều chỉnh thêm về mặt tính toán cổ tức.

Tin mới lên