Học thuật

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (participation rate) là gì?

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là gì?

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (participation rate) là tỷ lệ dân số (hay nhóm dân số) chủ động tham gia hoạt động kinh tế so với dân số nói chung (hay so với một nhóm dân số nhất định như nam, nữ, độ tuổi, dân tộc, chủng tộc).

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là gì?

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (participation rate) là tỷ lệ dân số (hay nhóm dân số) chủ động tham gia hoạt động kinh tế so với dân số nói chung (hay so với một nhóm dân số nhất định như nam, nữ, độ tuổi, dân tộc, chủng tộc). Tại bất kỳ thời điểm nào, những người tham gia lực lượng lao động cũng có thể đang có việc làm hoặc thất nghiệp. Vì vậy, nếu tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số một nước, chúng ta có thể sử dụng công thức:

Pr=LF/Po=(E+U)/Po

Trong đó Pr là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, LF lực lượng lao động xã hội, E là số người có việc làm, U là số người bị thất nghiệp và Po là dân số. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể được coi là xác suất mà một cá nhân với một độ tuổi, giới tính, dân tộc, chủng tộc nhất định nằm trong lực lượng lao động. Nó là đại lượng dùng để ước tính mức dự trữ lao động trong nền kinh tế và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thống kê thất nghiệp. Khi phân tích tình hình tham gia lực lượng lao động của nhóm người cụ thể, người ta tính tỷ lệ tham gia cho từng nhóm người này, ví dụ tỷ lệ tham gia của nữ giới, của người da màu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tầm quan trọng của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Cần phải phân tích tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cùng với tỷ lệ thất nghiệp vì những người được phân loại là thất nghiệp theo tỷ lệ thất nghiệp có thể không phải là người tham gia tích cực của lực lượng lao động. Khi chỉ nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp, việc giải thích có thể nhận định số lượng của người dân không có thu nhập cao hơn thực tế, và do đó không đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, những người này có thể không hoạt động do sự lựa chọn của chính họ và do đó vẫn có thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Họ có thể là người về hưu chi tiêu khoản tiết kiệm của họ, hoặc sinh viên đang tăng kỹ năng và tiềm năng thu nhập tương lai của họ.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và dữ liệu thất nghiệp nên được quan sát song song để hiểu rõ hơn về tình trạng việc làm tổng thể của nền kinh tế.

Tin mới lên