Học thuật

Tỷ lệ vốn hóa là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ vốn hóa (capitalization rate) là gì?

Tỷ lệ vốn hóa là gì?

Tỷ lệ vốn hóa (capitalization rate) là khái niệm gắn tỷ trọng của một loại cổ phần hoặc vốn vay với tổng giá trị vốn hóa thị trường của một công ty.

Tỷ lệ vốn hóa (capitalization rate) là khái niệm gắn tỷ trọng của một loại cổ phần hoặc vốn vay với tổng giá trị vốn hóa thị trường của một công ty. Những công ty lớn thường có nhiều loại cổ phần, chẳng hạn cổ phần thông thường, cổ phần ưu đãi và trái khoán. Việc sử dụng các tỷ lệ này cho thấy tầm quan trọng tương đối của mỗi loại trong cơ cấu vốn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên