Học thuật

Tỷ lệ vốn lưu động là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ vốn luân chuyển hay tỷ lệ vốn lưu động (working capital ratio) là gì?

Tỷ lệ vốn lưu động là gì?

Tỷ lệ vốn luân chuyển hay tỷ lệ vốn lưu động (working capital ratio) là chỉ tiêu kế toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài sản lưu động (Ví dụ tiền mặt, bán hàng tồn kho).

Tỷ lệ vốn luân chuyển hay tỷ lệ vốn lưu động (working capital ratio) là chỉ tiêu kế toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài sản lưu động (Ví dụ tiền mặt, bán hàng tồn kho). Nó được tính bằng cách lấy tài sản lưu động của doanh nghiệp chia cho mức nợ lưu động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ vốn lưu động có thể gây hiểu lầm nếu tài sản hiện tại của một công ty có tỷ trọng lớn là hàng tồn kho, vì tài sản hiện tại này có thể khó thanh khoản trong ngắn hạn. Vấn đề này là rõ ràng nhất nếu có hệ số quay vòng hàng tồn kho thấp. Một vấn đề tương tự có thể phát sinh nếu việc thanh toán các khoản phải thu có thời gian khá dài (có thể là dấu hiệu của các khoản nợ xấu không được ghi nhận).

Tỷ lệ vốn lưu động sẽ thấp bất thường đối với những công ty có xu hướng giữ số dư tiền mặt ở mức tối thiểu và chỉ bổ sung tiền mặt khi bắt buộc phải trả nợ. Trong những trường hợp này, tỷ lệ vốn lưu động là 1:1 hoặc nhỏ hơn là rất phổ biến, mặc dù rất khó có vấn đề với khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả.

Tin mới lên