Học thuật

Tỷ lệ vốn/sản lượng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ vốn/sản lượng hay hệ số sử dụng vốn (capital-output ratio) là gì?

Tỷ lệ vốn/sản lượng là gì?

Tỷ lệ vốn/sản lượng hay hệ số sử dụng vốn (capital-output ratio) là tỷ lệ được tính bằng cách lấy số vốn hay giá trị tư bản sử dụng chia cho sản lượng. Cơ sở của nguyên lý tăng tốc là tỷ lệ vốn/sản lượng.

Tỷ lệ vốn/sản lượng hay hệ số sử dụng vốn (capital-output ratio) là tỷ lệ được tính bằng cách lấy số vốn hay giá trị tư bản sử dụng chia cho sản lượng. Cơ sở của nguyên lý tăng tốc là tỷ lệ vốn/sản lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ vốn/sản lượng là số vốn cần thiết để sản xuất một đơn vị sản lượng. Ví dụ, giả sử rằng đầu tư vào một nền kinh tế, đầu tư là 32% ( của GDP), và tăng trưởng kinh tế tương ứng với mức đầu tư này là 8%.

Tỷ lệ vốn/sản lượng có hiệu quả rất tốt trong quy hoạch kinh tế. Giả sử chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% trong năm tới, các nhà lập kế hoạch biết rằng tỷ lệ vốn/sản lượng là 4. Ở đây, để thực hiện tăng trưởng 9%, đầu tư nên được tăng lên 36% (9 x 4).

Do đó, tỷ lệ vốn/sản lượng giải thích mối quan hệ giữa mức đầu tư và tăng trưởng kinh tế tương ứng. Có một phương trình đơn giản trong kinh tế cho thấy mối quan hệ giữa đầu tư, tỷ lệ vốn/sản lượng và tăng trưởng kinh tế.

 G = S / V

Ở đây, G là tăng trưởng kinh tế, S là tiết kiệm theo phần trăm GDP và V là tỷ lệ vốn/sản lượng.

Tin mới lên