Ngân hàng

VAMC đề nghị các bộ tạo điều kiện xử lý nợ xấu

(VNF) - Năm 2019, VAMC đặt mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu. Cùng với đó, phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt và mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường.

VAMC đề nghị các bộ tạo điều kiện xử lý nợ xấu

VAMC đề nghị các bộ tạo điều kiện xử lý nợ xấu

VAMC đề nghị các bộ tạo điều kiện xử lý nợ xấu

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 vừa được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) công bố, năm 2019, VAMC đặt mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu. Cùng với đó, phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt và mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường.

Về giải pháp thực hiện, VAMC đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn việc thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng tài sản bảo đảm (TSBĐ) để thu hồi nợ xấu, bảo đảm tính thực thi cho quy định về "Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý TSBĐ", đảm bảo quyền lợi của bên mua TSBĐ.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành quy định: Bổ sung hướng dẫn đối với quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ mà các tổ chức, cá nhân mua lại từ VAMC theo quy định định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Cùng với đó, bổ sung đối tượng được miễn chữ ký trên đơn đăng ký giao dịch bảo đảm để đảm bảo tính nhất quán trong thực thi quy định về quyền nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liên với đất hình thành trong tương lai là TSBĐ của khoản nợ đã mua của VAMC theo Nghị quyết 42.

Ngoài ra, VAMC cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng TSBĐ của khoản nợ xấu là dự án bất động sản dở dang.

Về nguồn vốn thực hiện mua nợ theo giá thị trường, VAMC cho biết đang đề nghị được cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ, nghĩa là cần thêm 3.000 tỷ đồng.

VAMC đã mua 338.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng

Theo thông tin từ VAMC, trong năm 2018, công ty này đã mua 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi thành lập đến hết năm 2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Vẫn theo VAMC, năm 2018, công ty đã mua được 40 khoản nợ theo giá thị trường với giá mua nợ là 2.818 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 5.200 tỷ đồng nợ xấu cho tổ chức tín dụng.

Về công tác thu hồi nợ, tổng số tiền thu nợ trong năm 2018 của VAMC đạt 37.512 tỷ đồng. Lũy kế từ khi thành lập đạt 119.000 tỷ đồng.

Tin mới lên