Viêm phổi cấp chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu