Tài chính

Vi phạm công bố thông tin, UBCKNN mạnh tay xử phạt liên tiếp 6 doanh nghiệp

(VNF) - Số tiền phạt ở mức vài trăm triệu đồng đối với một số doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Vi phạm công bố thông tin, UBCKNN mạnh tay xử phạt liên tiếp 6 doanh nghiệp

(Ảnh minh hoạ)

Ủy ban Chứng khoán Nhà (UBCKNN) nước trong 2 ngày 9/8 và 10/8 đã công bố liên tiếp 6 quyết định xử phạt đối với 6 doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị xử phạt tổng cộng 250 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng vì không công bố thông tin, 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, Khoáng sản Á Cường đã không công bố các tài liệu là báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021; công bố không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Khoáng sản Á Cường đã công bố thông tin sai lệch đối với báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022. Theo đó, công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng.

Đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu Khoáng sản Á Cường ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị này sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi.

Doanh nghiệp thứ hai bị xử phạt là Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương, với số tiền tổng cộng là 317,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp này đã không công bố thông tin đối với nhiều tài liệu như giải trình chênh lệch lợi nhuận, thông báo mời họp ĐHCĐ, báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất,…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như giải trình chênh lệch lợi nhuận, bổ sung ngành nghề kinh doanh, biên bản và nghị quyết ĐHCĐ,… Hành vì này làm Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ. Cụ thể, tại báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, doanh nghiệp có thuyết minh giao dịch với các bên có liên quan nhưng kê khai không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 về giao dịch với các bên liên quan này.

Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương còn bị phạt 150 triệu đồng vì i phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Doanh nghiệp thứ ba bị xử phạt là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes. Số tiền phạt là 70 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định tại bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu và bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đến nhà đầu tư.

Doanh nghiệp thứ tư là Krungthai Zmico Securities Company Limited, bị phạt tiền 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo đó, ngày 27/4/2021, Krungthai Zmico Securities mua 70.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG, tuy nhiên không công bố thông tin với HNX về việc trở thành cổ đông lớn.

Doanh nghiệp thứ năm bị xử phạt là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng. Doanh nghiệp bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX đối với báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Doanh nghiệp cuối cùng là Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang với số tiền phạt là 150 triệu đồng. Theo đó, doanh nghiệp này đã công bố thông tin sai lệch đối với số liệu của nhiều chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021.

Tin mới lên