Ngân hàng

VietinBank chia cổ tức 2015 bằng tiền mặt là theo chỉ đạo của NHNN

(VNF) – Theo nội dung tờ trình ĐHĐCĐ vừa công bố mới đây, VietinBank cho biết, việc ngân hàng này chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là thực hiện theo chỉ đạo của NHNN.

VietinBank chia cổ tức 2015 bằng tiền mặt là theo chỉ đạo của NHNN

VietinBank chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là theo chỉ đạo của NHNN

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành Nghị quyết số 684/NQ-HĐQT-NHCT44 phê duyệt ban hành tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, bao gồm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đáng chú ý, trong nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, VietinBank cho biết việc ngân hàng này chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

VietinBank chia cổ tức tiền mặt là theo chỉ đạo của NHNN

Chi tiết nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Cũng theo nội dung tờ trình, Hội đồng quản trị VietinBank trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2015 với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và tỷ lệ thực hiện là 7%/mệnh giá cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/42016, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Theo tính toán, VietinBank sẽ phải chi trên 2.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt trong đợt này.

Tin mới lên