Học thuật

Vốn cổ phần là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn cổ phần (share capital) là gì?

Vốn cổ phần là gì?

Vốn cổ phần (share capital) là số tiền được sử dụng trong một công ty do cổ đông của nó đóng góp dưới hình thức cổ phần thông thường (vốn sở hữu) và cổ phần ưu đãi.

Vốn cổ phần (share capital) là số tiền được sử dụng trong một công ty do cổ đông của nó đóng góp dưới hình thức cổ phần thông thường (vốn sở hữu) và cổ phần ưu đãi. Nó là nguồn vốn kinh doanh lâu dài khi công ty còn tồn tại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trước khi một công ty có thể tăng vốn cổ phần, nó phải được phép thực hiện việc bán cổ phiếu. Công ty phải xác định tổng số vốn chủ sở hữu mà nó muốn tăng và giá trị cơ bản của mỗi cổ phần, được gọi là mệnh giá. Tổng mệnh giá của tất cả các cổ phần mà một công ty được phép bán được gọi là vốn cổ phần được phép phát hành.

Nếu một công ty được phát hành để gọi vốn 5 triệu đô la và cổ phiếu của công ty có mệnh giá là 1 đô la thì công ty có thể phát hành và bán tối đa 5 triệu cổ phiếu.

 

Tin mới lên