Học thuật

Vốn dài hạn sử dụng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn dài hạn sử dụng (long term capital employed) là gì?

Vốn dài hạn sử dụng là gì?

Vốn dài hạn sử dụng (long term capital employed) là khái niệm dùng để chỉ mọi loại vốn dài hạn được sử dụng trong một doanh nghiệp.

Vốn dài hạn sử dụng (long term capital employed) là khái niệm dùng để chỉ mọi loại vốn dài hạn được sử dụng trong một doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vốn được sử dụng là một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên nhưng rất khó xác định bởi vì có rất nhiều ngữ cảnh mà nó có thể được sử dụng. Tất cả các định nghĩa thường đề cập đến sự đầu tư vốn cần thiết cho một doanh nghiệp hoạt động.

Đầu tư vốn bao gồm vốn cổ phần và nợ dài hạn. Nó cũng đề cập đến giá trị của tài sản được sử dụng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản, nó là thước đo giá trị của tài sản trừ đi nợ ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn là phần nợ phải được trả lại trong vòng một năm. Bằng cách này, vốn được sử dụng là một ước tính chính xác hơn về tổng tài sản.

Công thức chung được sử dụng cho tính toán vốn được sử dụng là:

Vốn sử dụng = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn

 

 

Tin mới lên