Học thuật

Vòng đàm phán Tokyo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vòng đàm phán Tokyo (Tokyo Round) là gì?

Vòng đàm phán Tokyo là gì?

Vòng đàm phán Tokyo (Tokyo Round) là vòng thương lượng mậu dịch đa phương thứ VII do GATT tổ chức ở Tokyo từ năm 1973 đến 1979.

Vòng đàm phán Tokyo (Tokyo Round) là vòng thương lượng mậu dịch đa phương thứ VII do GATT tổ chức ở Tokyo từ năm 1973 đến 1979. Khác với vòng đàm phán trước, nó nêu ra cả vấn đề hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

Tại vòng đàm phán này, hầu hết các nước thành viên đều nhất trí cắt giảm thuế quan đánh vào hàng công nghiệp (khi đó mức bình quân là từ 25 đến 30%) theo nhiều giai đoạn từ 1980 đến 1987, chấp nhận đấu thầu quốc tế với các khoản mua hàng của chính phủ, giảm bớt hàng rào phi thuế quan có liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm, hệ thống chứng chỉ và thủ tục hải quan.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên