Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông