Tài chính

Xem xét bãi bỏ quy định giá thoái vốn Nhà nước phải không thấp hơn giá sàn cổ phiếu

(VNF) - Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chính phủ xem xét bãi bỏ quy định nếu giá sàn cổ phiếu tại ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cao hơn giá thanh toán thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phiếu cho doanh nghiệp nhà nước theo giá sàn.

Xem xét bãi bỏ quy định giá thoái vốn Nhà nước phải không thấp hơn giá sàn cổ phiếu

Xem xét bãi bỏ quy định giá thoái vốn Nhà nước phải không thấp hơn giá sàn cổ phiếu

Để thúc đẩy việc niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình thoái vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chính phủ xem xét bổ sung cũng như bãi bỏ một số quy định về xác định giá khởi điểm khi thực hiện xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Bộ Tài chính cho hay khi xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, mức giá khởi điểm do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn không được thấp hơn: giá trị sổ sách của doanh nghiệp có vốn góp; giá xác định lại của cơ quan tư vấn; giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn.

Cùng với đó, mức giá khởi điểm do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tại ngày công bố thông tin đấu giá làm cơ sở cho các nhà đầu tư tham khảo quyết định xác định khối lượng đăng ký mua không được thấp hơn: mức giá khởi điểm đã được quyết định và công bố trong phương án chuyển nhượng vốn đã được phê duyệt; giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán tại ngày công bố thông tin đấu giá.

Mức giá khởi điểm do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tại ngày đấu giá làm cơ sở cho các nhà đầu tư trả giá không được thấp hơn: mức giá khởi điểm đã được quyết định và công bố quyết định tại ngày công bố thông tin đấu giá; giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán tại ngày đấu giá chuyển nhượng vốn.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét bãi bỏ nội dung “trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận)” tại Khoản 13 và Khoản 16 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến trường hợp thực hiện các phương thức đấu giá, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn Nhà nước/vốn của DNNN cần chuyển nhượng, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét bổ sung hướng dẫn quy định về xác định giá khởi điểm.

Cụ thể, sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận để chuyển nhượng vốn mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn Nhà nước/vốn của DNNN cần chuyển nhượng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ nhu cầu thị trường lựa chọn thời điểm, khả năng phát triển của doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn, đồng thời quyết định xác định điều chỉnh mức giá khởi điểm đã công bố để tiếp tục thực hiện các phương thức giao dịch theo thứ tự thực hiện các phương thức giao dịch quy định.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn theo các phương thức quy định phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 6 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày giao dịch cuối cùng (đối với trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán); hoặc tính đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh) hoặc tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận) và đồng thời đảm bảo nguyên tắc:

Thứ nhất, đối với chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán phải đảm bảo không thấp hơn: giá trị sổ sách của doanh nghiệp có vốn góp; giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn.

Thứ hai, đối với chuyển nhượng vốn đầu tư của nhà nước tại các doanh nghiệp chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đảm bảo không thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp có vốn góp.

Thứ ba, đối với chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp có vốn góp sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư.

Tin mới lên