Tài chính

Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) dự kiến phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị BTS dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/4 tới phương án phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu, để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) dự kiến phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu

Nhà máy xi măng Vicem Bút Sơn.

Mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án như: Mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn, Mỏ Sét Ba Sao, Mỏ Đồi Thị, đảm bảo tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương khoảng 30% tổng tài sản.

Hội đồng quản trị BTS dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới phương án phát hành thêm 10.905.619 cổ phiếu, để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tổng tỷ lệ phát hành thêm ở mức 10% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, BTS phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 ở mức 5,866%, tương ứng với gần 6,4 triệu cổ phiếu. Công ty cũng phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu ở mức 4,134%, tương ứng với trên 4,5 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thế và thặng dư vốn cổ phần theo số liệu báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán. Trong đó lợi nhận sau thế của BTS đạt gần 64 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần trên 45 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV năm 2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ của công ty sau phát hành dự kiến đạt gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ của công ty khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí sẽ được triển khai khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng. Năm 2017, BTS đặt mục tiêu đạt 3.304 tỷ đồng doanh thu bán hàng, lợi nhuận đạt 151 tỷ đồng, trả cổ tức cho cổ đông ở mức 6%.

Tin mới lên