Tài chính

Yêu cầu xử lý trách nhiệm 11 bộ, ngành chưa gửi báo cáo quyết toán

Theo Bộ Tài chính, hiện còn 11 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 7 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành năm 2019. Bộ Tài chính đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện gửi báo cáo quyết toán.

Bộ Tài chính cho biết vừa tổng hợp số liệu báo cáo của 125/143 đơn vị về công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.

Trong đó, 43/54 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 19/26 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.

Như vậy, theo Bộ Tài chính vẫn còn 11 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 7 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa hoàn thành công tác báo cáo này.

Kết quả tổng hợp cho thấy, 125 đơn vị nói trên đã hoàn thành 95.303 dự án với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt 2.160.151 tỷ đồng, trong đó đã phê duyệt quyết toán 66.265 dự án (chiếm 70% số dự án hoàn thành) với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt 981.501 tỷ đồng và giá trị quyết toán được phê duyệt là 773.094 tỷ đồng.

Số chưa phê duyệt quyết toán là 29.038 dự án (chiếm 30% số dự án hoàn thành), tổng mức đầu tư 1.178.650 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan Tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 3.594 tỷ đồng, chiếm 0,46% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện gửi báo cáo quyết toán đến Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi tới Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng tiêu chí kết quả hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2019 để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính; kiên quyết giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm; ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

Đối với các đơn vị thẩm tra quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và chủ động tổng hợp báo cáo và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, Bộ Tài chính đề nghị chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, nhà thầu cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, thực hiện lập và cung cấp hồ sơ theo quy định để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Tin mới lên