Thị trường

Chính phủ bãi bỏ một loạt giấy phép con với kinh doanh xăng dầu

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều, khoản của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương. Trong đó, về lĩnh vực xăng dầu, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Chính phủ bãi bỏ một loạt giấy phép con với kinh doanh xăng dầu

Chính phủ bãi bỏ một loạt giấy phép con với kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Chính phủ bãi bỏ quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu tại Điều 5; xóa bỏ quy định điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại khoản 6 Điều 7.

Chính phủ bãi bỏ quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu tại Điều 10 và điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bỏ điều kiện địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại khoản 1 Điều 24.

Bãi bỏ quy định yêu cầu cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó tại khoản 5 Điều 41.

Ngoài ra, Chính phủ còn bãi bỏ một số nội dung tại Điều 7 về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Cụ thể, bãi bỏ nội dung sau tại khoản 3: Sau 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

Chính phủ bãi bỏ nội dung sau tại khoản 4: Sau 2 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là 3.000 m3.

Cuối cùng, tại khoản 5 Điều 7, Chính phủ đã xóa bỏ quy định: "Mỗi năm, kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân".

Tin mới lên