CEO Nguyễn Lê Quốc Anh sắp rời Techcombank

(VNF) - Ông Nguyễn Lê Quốc Anh quyết định rời cương vị CEO Techcombank để về sống gần với gia đình. Giai đoạn 2016 - 2019, dưới thời ông Nguyễn Lê Quốc Anh, lợi nhuận trước thuế của Techcombank tăng trưởng bình quân 63%/năm; tổng tài sản tăng trưởng bình quân 19%/năm; trong khi vốn chủ sở hữu tăng bình quân 42%/năm.

CEO Nguyễn Lê Quốc Anh sắp rời Techcombank