Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh Tý 2020

Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh Tý 2020

(VNF) - Năm qua, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,02%, cao hơn chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua (6,6 - 6.8%) và cao vào loại hàng đầu khu vực và thế giới. Với mức tăng trưởng này tổng GDP của cả nước đã lên tới 266 tỷ USD, GDP bình quân đầu người gần 2.800 USD.
« 1 2 3 »