Tài chính

Hà Đô (HDG): Quý III lãi sau thuế 248 tỷ, tăng 32%, có 1.500 tỷ người mua trả tiền trước ngắn hạn

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với kết quả kinh doanh trong quý khá tốt.

Hà Đô (HDG): Quý III lãi sau thuế 248 tỷ, tăng 32%, có 1.500 tỷ người mua trả tiền trước ngắn hạn

Hà Đô (HDG): Quý III lãi sau thuế 248 tỷ, tăng 32%, có 1.500 tỷ người mua trả tiền trước ngắn hạn

Theo đó, doanh thu thuần quý III/2021 của HDG giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 633 tỷ đồng. Giá vốn giảm sâu hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 16%, đạt 413 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 42% lên 65%.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 30%, còn 9 tỷ đồng. Ngoại trừ chi phí tài chính tăng 39%, đạt 86 tỷ đồng, các chi phí khác như bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, lần lượt giảm 90% và 8%, còn 1,8 tỷ đồng và 37 tỷ đồng.

Kết quả, HDG báo lãi sau thuế 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế của HDG đều giảm so với cùng kỳ, cụ thể lần lượt giảm 36% và 24%, đạt 2.454 tỷ đồng và 729 tỷ đồng.

Trong năm 2021, HDG đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của HDG tăng 10% so với đầu năm,  đạt 15.266 tỷ đồng, chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 1.527 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 33%, còn 1.170 tỷ đồng, chủ yếu là giảm bất động sản đang xây dựng (từ 1.655 tỷ đồng về 930 tỷ đồng).

Ngoài ra, HDG còn 5.055 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại các dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, dự án điện gió 7A, dự án khu đô thị Linh Trung, dự án thủy điện Đắc Mi.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2021 của HDG đạt 10.468 tỷ đồng, bằng 68% tổng tài sản.

Trong cơ cấu nợ phải trả, tổng giá trị nợ vay đạt 6.487 tỷ đồng, chiếm 62%, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Công ty cũng có 1.528 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn - là nguồn doanh thu tương lai.

Vốn chủ sở hữu của HDG tại ngày 30/9/2021 là 4.798 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,6 lần, tương đối cao.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong 9 tháng của HDG đem lại dòng tiền dồi dào, hơn 1.305 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.020 tỷ đồng) do lợi nhuận tốt và giảm hàng tồn kho, tăng các khoản phải trả.

Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng dương gần 91 tỷ đồng đưa tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc tháng 9 đạt 495 tỷ đồng.

Tin mới lên