Tài chính

HAGL của bầu Đức báo lỗ trước thuế bán niên 179 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021, trong đó nhờ khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 197 tỷ đồng, HAGL dù lỗ trước thuế 179,3 tỷ đồng nhưng vẫn báo lãi sau thuế hơn 18 tỷ đồng.

HAGL của bầu Đức báo lỗ trước thuế bán niên 179 tỷ đồng

HAGL của bầu Đức báo lỗ trước thuế bán niên 179 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý II của HAGL đạt hơn 534 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu trái cây và doanh thu mủ cao su giảm lần lượt 328 tỷ đồng và 39 tỷ đồng do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG).

Ngược lại, doanh thu bán thịt lợn tăng 190 tỷ đồng so với cùng kỳ, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng lần lượt 56 tỷ đồng và 17 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh ở mức gần 30%, giúp biên lãi gộp tăng mạnh thêm gần 13 điểm phần trăm lên mức 33,82%. Lợi nhuận gộp quý II của HAGL đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm gần 33% trong khi chi phí tài chính lại tăng hơn 34% làm HAGL phải ghi nhận lỗ hơn 50 tỷ đồng từ hoạt động này, trong khi cùng kỳ lãi hơn 59 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HAGL được hoàn nhập dự phòng hơn 261 tỷ đồng trong quý II, bù trừ đi toàn bộ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.   

Do thực hiện chuyển đổi một số vườn cây trồng không hiệu quả để chuyển sang trồng chuối, HAGL phải ghi nhận một khoản lỗ khác hơn 106 trong kỳ. Công ty báo lãi sau thuế hơn 87 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 1.329 tỷ đồng trong quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HAGL đạt hơn 800 tỷ đồng, giảm gần 46% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty lỗ trước thuế hơn 179 tỷ đồng, cùng kỳ khoản lỗ là hơn 1.395 tỷ đồng.

Nhờ khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 197 tỷ đồng, HAGL vẫn báo lãi sau thuế lũy kế 2 quý đầu năm 27,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ sau thuế hơn 1.155 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.  

Tổng tài sản của HAGL giảm hơn 51% so với thời điểm đầu năm về gần 18.150 tỷ đồng. Trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 31% thì các khoản phải thu dài hạn tăng 105%, lần lượt đạt giá trị 4.383 tỷ đồng và 4.722 tỷ đồng.

Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn nhóm HAGL Agrico lần lượt là 700 tỷ đồng và hơn 1.459 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm hơn 86% từ mức 2.347 tỷ đồng (đầu năm) về hơn 316 tỷ đồng (cuối quý II). Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng đột biến thêm hơn 1.500 tỷ đồng chủ yếu do phần đầu tư góp vốn vào HAGL Agrico. Theo đó, với việc giảm sở hữu tại đơn vị này, HAGL Agrico đã chuyển từ công ty con của HAGL thành khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Tổng nợ phải trả của HAGL tính đến cuối quý II là hơn 12.927 tỷ đồng, giảm 52% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 8.279 tỷ đồng.

Từ khoá: HAGL, bầu Đức, HAGL Agrico, HNG, HAG,
Tin mới lên