Tài chính

Novaland: Lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ

(VNF) – Quý II/2018, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) tăng 67% giúp lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Novaland: Lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ

Lãi trước thuế quý II của Novaland đạt 936,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Cụ thể, quý II/2018, doanh thu thuần của Novaland đạt 2.382,6 tỷ đồng, tăng 67%; lợi nhuận gộp đạt 859 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Trong quý, Novaland ghi nhận 777 tỷ đồng doanh thu tài chính; 4,8 tỷ đồng lãi từ các công ty liên kết; 6 tỷ đồng lợi nhuận khác. Do đó, dù các khoản chi phí tăng cao (chi phí tài chính 450 tỷ đồng, tăng 50,7%; chi phí bán hàng 74 tỷ đồng, tăng 53,7%), lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 936,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Novaland đạt 4.289,7 tỷ đồng, tăng 28,6%; lợi nhuận gộp đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Với 904 tỷ đồng doanh thu tài chính, Novaland lãi trước thuế 6 tháng 1.166,6 tỷ đồng, tăng 88% so với năm trước, bất chấp các khoản chi phí tăng cao.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, động lực tăng trưởng doanh thu của Novaland 6 tháng qua vẫn đến từ mảng chuyển nhượng bất động sản (6 tháng tăng 41%, đạt 4.151 tỷ đồng).

Trong khi đó, doanh thu tài chính 6 tháng hơn một nửa là đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn, cụ thể là khoản đầu tư của Novaland vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Sun City.

Tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Novaland là 58.756 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 50.630 tỷ đồng, tăng 23%; tài sản dài hạn là 8.126 tỷ đồng, giảm 2%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, khoản “phải thu ngắn hạn” có mức tăng khá mạnh, tăng hơn 3.200 tỷ đồng, lên 9.246 tỷ đồng (tương đương tăng 54%). Trong đó, khoản “phải thu ngắn hạn khác” có mức tăng mạnh nhất, tăng gấp đôi, lên 6.488 tỷ đồng, chủ yếu do tăng số đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp.

Hàng tồn kho của Novaland là 31.447 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Novaland tại ngày 30/6/2018 là 41.289 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, nợ vay của Novaland tăng khá mạnh so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng hơn 1.370 tỷ đồng, lên 9.126 tỷ đồng; vay dài hạn tăng hơn 2.870 tỷ đồng, lên 13.075 tỷ đồng. Tổng nợ vay tăng hơn 4.200 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Novaland tại ngày 30/6/2017 là 17.466 tỷ đồng, tăng 31,7%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,36 lần.

Tin mới lên