Học thuật

Sáp nhập ngang là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sáp nhập ngang (horizontal integration) là gì?

Sáp nhập ngang là gì?

Sát nhập ngang (horizontal integration) là xu hướng chuyên môn hóa của các công ty vào một khâu nhất định của quá trình sản xuất và phân phối một sản phẩm, chứ không tham gia vào các khâu nối tiếp nhau (tức sát nhập dọc).

Sáp nhập ngang (horizontal integration) là xu hướng chuyên môn hóa của các công ty vào một khâu nhất định của quá trình sản xuất và phân phối một sản phẩm, chứ không tham gia vào các khâu nối tiếp nhau (tức sát nhập dọc). Người ta gọi sát nhập này là sát nhập nhánh (lateral integration).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sáp nhập ngang (horizontal integration) là hình thức mua bán, sáp nhập giữa các doanh nghiệp cùng ngành, việc sáp nhập giữa các công ty cạnh tranh trực tiếp, có cùng loại sản phẩm và thị trường. Kết quả từ việc mua bán, sáp nhập theo hình thức này sẽ mang lại cơ hội mở rộng thị trường, tăng hiệu quả trong việc kết hợp thương hiệu, giảm chi phí cố định, tăng cường hiệu quả hệ thống phân phối.

Tin mới lên