Tài chính

'Soi' kết quả kinh doanh của Viettel Global trong năm 2017

(VNF) - Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) – đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội (Viettel) - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

'Soi' kết quả kinh doanh của Viettel Global trong năm 2017

Viettel Global kinh doanh ra sao trong năm 2017?

Theo báo cáo, doanh thu thuần năm 2017 của Viettel Global đạt 19.023 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2016.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ 84% năm 2016 xuống còn 76,4% năm 2017 khiến lợi nhuận gộp của Viettel Global tăng tới 82%, đạt 4.483 tỷ đồng.

Năm 2017, Viettel Global ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 2.978 tỷ đồng, gấp tới 6 lần năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do lãi chênh lệch tỷ giá tăng đột biến từ 301 tỷ đồng năm 2016 lên 2.421 tỷ đồng năm 2017, phần lớn xuất phát từ đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại 3 thị trường gồm Mozambique, Cameroon và Haiti.

Ngược lại, tổng công ty này cũng ghi nhận tới 3.479 tỷ đồng chi phí tài chính trong năm 2017, giảm nhẹ 4,1% so với năm 2016. Phần lớn chi phí tài chính là lỗ chênh lệch tỷ giá (2.732 tỷ đồng).

Năm 2017, chi phí quản lý doanh nghiệp của Viettel Global ở mức 2.590 tỷ đồng, tăng tới 64%; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 1.767 tỷ đồng, tăng 43%. Thêm vào đó, tổng công ty cũng ghi nhận khoản lỗ khác 35 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, Viettel Global lãi trước thuế 26,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập ròng (sau khi đã trừ thu nhập từ thuế) lên đến 508 tỷ đồng đã khiến cho Viettel Global lỗ sau thuế 481 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả này là kém khả quan nhưng vẫn còn cải thiện hơn so với mức lỗ tới 2.417 tỷ đồng của năm 2016.

Tổng lỗ lũy kế của Viettel Global hiện lên đến 3.452 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Viettel Global đạt 51.966 tỷ đồng, tăng 11% sau một năm. Phần lớn tài sản của Viettel Global tập trung ở tài sản cố định (14.453 tỷ đồng), các khoản phải thu dài hạn (10.087 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (7.257 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2017 của Viettel Global ở mức 18.458 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 33.508 tỷ đồng, tăng 18%; trong đó tổng nợ vay ở mức 19.894 tỷ đồng, giảm gần 6%.

Tin mới lên