Học thuật

Vốn chủ sở hữu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn chủ sở hữu (equities) là gì?

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn sở hữu (equities) còn gọi là “cổ phần thông thường”.

Vốn chủ sở hữu (equities) còn gọi là “cổ phần thông thường”. Đây là nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phần của một công ty và người mua cổ phần có quyền bỏ phiếu bầu ra hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông hàng năm và tham gia phân phối lợi nhuận dưới dạng cổ tức.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kế toán, vốn chủ sở hữu là sự khác biệt giữa giá trị của tài sản và giá trị của các khoản nợ của một công ty hay một chủ thể nào đó nợ. Nó được điều chỉnh theo phương trình sau:

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản - Nợ phải trả

Ví dụ: nếu ai đó sở hữu một chiếc xe có trị giá 15.000 đô la (một tài sản), nhưng có khoản vay nợ 5.000 đô la đối với chiếc xe đó (nợ phải trả), chiếc xe đó đại diện cho 10.000 đô la vốn cổ phần.

Vốn chủ sở hữu có thể âm nếu nợ phải trả vượt quá tài sản. Đối với một công ty trong quá trình thanh lý, vốn chủ sở hữu là phần còn lại sau khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.

Tin mới lên