Tài chính

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu 'thực hiện nghiêm túc các cam kết hội nhập'

Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc các cam kết hội nhập trong lĩnh vực Tài chính.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu 'thực hiện nghiêm túc các cam kết hội nhập'

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng Ảnh: TBTC

Nội dung Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính phải tập trung nâng cao nhận thức về các yêu cầu, thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, phải xây dựng lộ trình thực hiện nghiêm túc các cam kết trong lĩnh vực tài chính như: Lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, thẩm định giá, mua sắm công, nợ công…

Ngoài việc xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng lĩnh vực, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải có sự đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập đối với vấn đề thu ngân sách nhà nước, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp, cải cách về thuế và hải quan nhằm đảm bảo cân đối ngân sách; đề xuất các giải pháp bổ sung để thực hiện Chiến lược tài chính, chiến lược thuế và các chiến lược khác.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về theo dõi thương mại của Việt Nam, theo dõi diễn biến xuất nhập khẩu của các nhóm mặt hàng chính theo từng thị trường theo định kỳ hàng tháng, phát hiện các thị trường xuất khẩu tiềm năng tại các khu vực khác nhau và công bố rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Tài chính để góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thị trường tài chính.

Đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc tham gia và chủ trì những nội dung đàm phán, hợp tác quốc tế về tài chính của ngành.

"Nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân sách giai đoạn 2016 - 2018 là hết sức nặng nề, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ từ trung ương đến địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống của ngành, của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật kỷ cương, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc các cam kết quốc tế, nâng cao chất lượng thể chế tài chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững", Chỉ thị nêu rõ.

Tin mới lên