Tài chính

Cổ phần hóa Vinafood 2: Sẽ bán 125 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

(VNF) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 2133/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Cổ phần hóa Vinafood 2: Sẽ bán 125 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Cổ phần hóa Vinafood 2

Theo đó, Vinafood 2 thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của Vinafood 2 là 5.000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước nắm 255 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 4.969.000 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ.

Cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 125 triệu cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu là 10.100 đồng/cổ phần.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định, chịu trách nhiệm về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra.

Vinafood 2 thực hiện thuê đất Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (14/6/2016) 2.525 người; tổng số lao động đã nghỉ hưu và nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật lao động (đến thời điểm Tổng công ty hoàn thiện Phương án cổ phần hóa) 408 người; tổng số lao động sẽ tiếp tục chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần 1.908 người; tổng số lao động không có nhu cầu sử dụng 209 người.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát phương án sắp xếp lao động và thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ nhà nước quy định. Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, vào tháng 6/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Vinafood 2.

Theo đó, thời gian phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đối với Công ty mẹ - Vinafood 2 chỉ được gia hạn tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Tin mới lên