Hồ sơ VNF

Dự thảo định hướng chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

(VNF) - Dự thảo chiến lược thu hút FDI thế hệ mới đã được công bố và được mô tả là "lộ trình để Việt Nam thu hút FDI “thế hệ tiếp mới”, nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng trong giai đoạn 2018 - 2030".

Dự thảo định hướng chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy rằng chất lượng FDI cần được cải thiện về giá trị gia tăng và hiệu ứng lan toả.

Theo Ban soạn thảo, việc thực hiện chiến lược này phù hợp với cả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 của Việt Nam, cũng phù hợp với Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng, dân chủ.

Năm 2017, Việt Nam đứng trước một nghịch lý là một mặt thu hút được dòng vốn FDI kỷ lục và vượt qua các quốc gia khác ở ASEAN 2, tuy nhiên các bên liên quan lại có quan điểm chung rằng FDI chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị nhóm ngân hàng thế giới hỗ trợ xây dựng chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới cho Việt Nam giai đoạn 2018-2030.

Điểm nhấn chính của “chiến lược thu hút FDI thế hệ mới” là sự chuyển dịch trọng tâm từ thu hút nhà đầu tư phù hợp cho "sản phẩm" của Việt Nam sang phát triển sản phẩm phù hợp (tức là môi trường kinh doanh và điều kiện đầu tư phù hợp) cho loại hình đầu tư mà Việt Nam cần trong tương lai, nhờ đó có thể tăng tối đa hiệu ứng lan toả và giá trị gia tăng của FDI.

Vài năm trước đây, Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy rằng chất lượng FDI cần được cải thiện về giá trị gia tăng và hiệu ứng lan toả, điều này đã được ghi nhận tại Nghị quyết số 103/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối tháng 8/2013.

Quý bạn đọc quan tâm click vào đây để tải Dự thảo chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030.

Tin mới lên