Tài chính

Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ gần 11 tỷ trong quý II/2022

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ lên gần 623 tỷ đồng. Cùng với đó, TTF lỗ 10,78 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ gần 11 tỷ trong quý II/2022

Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ gần 11 tỷ trong quý II/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý II, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 42,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,55 tỷ đồng, tức giảm thêm 56,34 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, công ty đạt 1.159 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế đạt gần 8 tỷ tỷ đồng; tăng lần lượt 54,5% và 186% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành đã đạt 51% chỉ tiêu doanh thu và gần 10,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 3.044 tỷ đồng. Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 2.842 tỷ đồng cuối tháng 6.

Trong đó, tài sản phần lớn nằm ở tồn kho đạt 735,3 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 655,7 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 387,5 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác đạt 380,4 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Sau khi trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 443 tỷ đồng thì giá trị khoản phải thu ngắn hạn của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/6 chỉ còn 656 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phải thu của khách hàng.

Tính tới cuối quý II, tổng nợ ngắn hạn là 2.334,1 tỷ đồng, tổng tài sản ngắn hạn là 1.977,8 tỷ đồng.

Tin mới lên