Tài chính

LDG Group: Doanh thu bị giảm trừ trăm tỷ, lãi trước thuế quý II giảm 5,8 lần

(VNF) – Trong quý II/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group, HoSE: LDG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 17,7 tỷ đồng, giảm 5,8 lần so với cùng kỳ.

LDG Group: Doanh thu bị giảm trừ trăm tỷ, lãi trước thuế quý II giảm 5,8 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu quý II của LDG Group đạt 194,6 tỷ đồng, chỉ giảm 8,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh thu lại quá lớn, lên tới 115 tỷ đồng nên doanh thu thuần quý II của LDG “teo lại” chỉ còn 79,6 tỷ đồng, giảm tới 2,48 lần so với cùng kỳ. Theo thuyết minh, khoản bị giảm trừ này thuộc về mảng doanh thu hoạt động bất động sản (doanh thu thuần hoạt động bất động sản quý II/2018 chỉ là 54,5 tỷ đồng)

Với doanh thu thuần “teo tóp” như vậy, lợi nhuận gộp quý II/2018 của LDG Group cũng chỉ đạt 54,7 tỷ đồng, giảm 2,4 lần so với năm trước.

Trong quý II, LDG Group ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 4 lần cùng kỳ nhưng giá trị thực tế chỉ có 949 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng gần như không đổi, đạt 10,3 tỷ đồng và chi phí quản lý lại tăng tới 58%, lên 27,8 tỷ đồng. Tất cả khiến lợi nhuận trước thuế quý II của LDG Group chỉ còn vỏn vẹn 17,7 tỷ đồng, giảm 5,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của LDG Group đạt 163,3 tỷ đồng, giảm 2 lần; lợi nhuận gộp đạt 93 tỷ đồng, giảm 2,4 lần.

Doanh thu tài chính 6 tháng chỉ đạt 1 tỷ đồng, trong khi đó các khoản chi phí lại tăng rất đáng kể, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 51% lên 51 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng, LDG Group lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, giảm 6,5 lần so với cùng kỳ,

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của LDG Group là 4.261,8 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.780 tỷ đồng, tăng 47%; tài sản dài hạn là 1.481,6 tỷ đồng, giảm 15,6%.

Cơ cấu tài sản của LDG Group đáng chú ý với lượng hàng tồn kho lớn, đạt 1.499,5 tỷ đồng, tăng 42,5% so với đầu kỳ. Đây là các khoản phi chí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án như: The Viva (467 tỷ đồng), Sakura Valley (170 tỷ đồng), Khu dân cư Giang Điền (252,6 tỷ đồng), High Intela (139 tỷ đồng), Marina Tower (157 tỷ đồng)… Tồn kho hàng hóa bất động sản là 109,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của LDG Group tại ngày 30/6/2018 là 2.264 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải trả ngắn hạn khá lớn và tăng mạnh, cụ thể: phải trả người bán ngắn hạn (tăng 26% lên 92 tỷ đồng), phải trả ngắn hạn khác (tăng 5,4 lần, lên 642 tỷ đồng).

Nợ vay ngắn hạn có sự sụt giảm nhẹ trong 6 tháng nhưng nợ vay dài hạn lại tăng gấp 4,5 lần lên 77 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của LDG Group tại ngày 30/6/2018 là 1.997 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,13 lần.

Tin mới lên