Tài chính

Nhà nước sẽ nắm 36% vốn của ‘ông lớn’ xây dựng IDICO đến hết 2018

(VNF) – Trong đợt IPO sắp tới, IDICO sẽ bán 45% vốn cho nhà đầu tư chiến lược, 18,44% vốn đem đấu giá công khai, bán 0,56% cổ phần ưu đãi cho người lao động, 36% vốn còn lại Nhà nước sẽ giữ lại, đến hết năm 2018 sẽ thực hiện bán toàn bộ phần vốn Nhà nước nắm giữ này.

Nhà nước sẽ nắm 36% vốn của ‘ông lớn’ xây dựng IDICO đến hết 2018

Nhà nước sẽ nắm 36% vốn của IDICO đến hết năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 300 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: 108 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 36% vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2018, bán hết phần vốn nhà nước còn nắm giữ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45% vốn điều lệ; 55.305.500 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,44% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Xây dựng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 935 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - CTCP 931 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 4 người.

IDICO là doanh nghiệp lớn trực thuộc Bộ Xây dựng. Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của IDICO lên đến 12.517 tỷ đồng, trong đó có 2.550 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, 4.107 tỷ đồng là tài sản cố định, 2.639 tỷ đồng là tài sản dở dang dài hạn…

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của IDICO đến hết ngày 31/12/2016 là 3.524 tỷ đồng, nợ phải trả là 8.993 tỷ đồng, trong đó có 2.786 tỷ đồng là nợ vay.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của IDICO khá khả quan trong năm 2016 khi ghi nhận 530 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 77% so với năm 2015. Sang năm 2017, IDICO đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 401 tỷ đồng, thấp hơn năm 2016.

Tin mới lên