Học thuật

Quyền tham gia phân phối lợi nhuận là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quyền tham gia phân phối lợi nhuận (profit sharing) là gì?

Quyền tham gia phân phối lợi nhuận là gì?

Quyền tham gia phân phối lợi nhuận (profit sharing) là hệ thống trả công người lao động trong đó người lao động nhận đươc một phần thu nhập dưới dạng các khoản thanh toán gắn với lợi nhuận

Quyền tham gia phân phối lợi nhuận (profit sharing) là hệ thống trả công người lao động trong đó người lao động nhận đươc một phần thu nhập dưới dạng các khoản thanh toán gắn với lợi nhuận. Những người biện minh cho cách làm này cho rằng nó có thể góp phần cắt giảm thất nghiệp bằng cách làm cho tiền lương biến đỏi mạnh hơn.

Theo quan điểm của họ, thì thất nghiệp xảy ra vì cái giá của lao động (tức tiền lương) bị mắc ở mức cao và việc thực hiện các chương trình gắn thu nhập với lợi nhuận có thể tạo ra sự linh hoạt nhất định trên thị trường lao động. 

Họ cho rằng do có phần đệm tự động gắn với lợi nhuận, người chủ không cần phải vội vã sa thải công nhân khi xuất hiện tình trạng suy thoái, nhưng lại nhanh chóng thuê thêm công nhân khi tình hình trở nên sáng sủa hơn. Ngoài ra, họ còn cho rằng người công nhân tham gia phân phối lợi nhuận có động cơ nâng cao năng suất nhiều hơn những công nhân chỉ nhận lương, vì họ được hưởng một phần lợi nhuận tăng thêm

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tại Hoa Kỳ, một kế hoạch chia sẻ lợi nhuận có thể được thiết lập khi tất cả hoặc một phần số tiền chia sẻ lợi nhuận của nhân viên có thể được đóng góp vào kế hoạch nghỉ hưu. 

Các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận dựa trên các quy tắc chia sẻ kinh tế định trước xác định sự phân chia lợi ích giữa công ty với tư cách chủ và nhân viên làm người đại diện. 

Ví dụ, giả sử lợi nhuận là x, có thể là một biến ngẫu nhiên. Trước khi biết lợi nhuận, bên thuê và bên đại diện có thể đồng ý với quy tắc chia sẻ s(x). Ở đây, bên đại diện sẽ nhận được s(x) và bên thuê sẽ nhận được số dư còn lại x - s(x)

Tin mới lên