Tài chính tiêu dùng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm nhiệt trong nửa đầu năm

(VNF) - Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 25.111 tỷ đồng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm nhiệt trong nửa đầu năm

Thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm nhiệt trong nửa đầu năm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố số liệu thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo IAV, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Về bảo hiểm phi nhân thọ, xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 9.367 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10% so với cùng kỳ.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7 %, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.010 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,8%.

Bảo hiểm sức khỏe đạt doanh thu 10.506 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.314 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 2,1%.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.612 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng trưởng 24,3%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 26%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.603 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,7%, tăng trưởng 16,9%. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,2%, tăng trưởng 8,9%.

Ba nghiệp vụ có giá trị bồi thường cao nhất trong 6 tháng đầu năm là bảo hiểm xe cơ giới (giá trị bồi thường 3.732 tỷ đồng), bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện (3.386 tỷ đồng) và bảo hiểm sức khoẻ (3.068 tỷ đồng).

Ba nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao nhất là bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện (48,3%), bảo hiểm xe cơ giới (39,8%) và bảo hiểm cháy nổ tự nguyện (35%).

Về bảo hiểm nhân thọ, thị trường này có dấu hiệu giảm nhiệt trong nửa đầu năm khi tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 25.111 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu công bố trước đó, riêng 3 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đã giảm 10,3%, đạt 10.822 tỷ đồng. Như vậy theo tính toán, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong quý II có thể đã tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Dù không có số liệu về tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên tại các thời điểm 3 tháng đầu năm, 4 tháng đầu năm, 10 tháng hay cả năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đều tăng trưởng 2 chữ số so với cùng kỳ năm 2020. 

Dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là Manulife với 4.685 tỷ đồng, tiếp đến là Prudential với 4.490 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 3.322 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 2.678 tỷ đồng và MB Ageas với 2.197 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 84.467 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,6%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,4%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,0%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,52%.

Cụ thể về thị phần của doanh thu của các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm 16.222 tỷ đồng, chiếm thị phần lớn nhất là 19,2%. Theo ngay sau là Manulife với doanh thu phí bảo hiểm 15.345 tỷ đồng, thị phần 18,17%. Prudential đạt doanh thu phí bảo hiểm 13.999 tỷ đồng, thị phần 16,57%. Dai-ichi-Life đạt doanh thu 10.402 tỷ đồng, chiếm thị phân 12,31%. Cái tên cuối cùng trong top 5 là AIA với doanh thu 9.051 tỷ đồng và thị phần 10,71%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhóm sau đều có khoảng cách khá xa về doanh thu phí so với 5 doanh nghiệp đứng đầu.

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,4%).

Số lượng hợp đồng khai thác mới 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.496.180 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 64,13%, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên