Tiêu điểm

Bộ Tài chính 'tố' Bộ Tài nguyên và Môi trường cài cắm điều kiện kinh doanh trong Nghị định 136

(VNF) - Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ "tố" Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt thêm điều kiện kinh doanh đối với hoạt động tư vấn xác định giá đất trong Nghị định 136/2018/NĐ-CP.

Bộ Tài chính 'tố' Bộ Tài nguyên và Môi trường cài cắm điều kiện kinh doanh trong Nghị định 136

Bộ Tài chính 'tố' Bộ Tài nguyên và Môi trường cài cắm điều kiện kinh doanh trong Nghị định 136

Theo Bộ Tài chính, tháng 5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44 quy định cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất (trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất) phải đáp ứng điều kiện sau:

"Có thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc  Chứng chỉ định giá đất".

Như vậy theo quy định trên, cá nhân muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất chỉ cần có 1 trong các điều kiện trên là đủ.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hàng ngày 5/10/2018 lại có quy định:

"Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai

b) Có thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành".

Theo quy định trên, cá nhân có thẻ thẩm định viên về giá muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Theo Bộ Tài chính, quy định trên "làm tăng thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất (tăng điều kiện kinh doanh) đối với cá nhân đã có thẻ thẩm định viên về giá, không phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đặc biệt là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ hiện nay là cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo ra sự chồng chéo trong các quy định pháp luật về thẩm định giá".

Bộ Tài chính cho biết trong quá trình dự thảo Nghị định 136, Bộ đã phát hiện các bất cập trên và đã có ý kiến tham gia (tại Công văn 5227/BTC-PC ngày 8/5/2018) tuy nhiên cơ quan chủ trì dự thảo nghị định là Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không tiếp thu, nghiên cứu, xem xét.

Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo lại các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá đất, định giá đất, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 136 theo hướng không làm tăng thêm thủ tục cho doanh nghiệp, không làm phức tạp thêm đối với hoạt động thẩm định giá đất, định giá đất.

Tin mới lên