Tài chính

CII: Quý III, doanh thu tăng gấp 8, lãi sau thuế tăng gấp 5, có 1.300 tỷ đồng BĐS chờ bán

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) có một quý kinh doanh khá thành công với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, tính bằng lần, so với cùng kỳ năm trước.

CII: Quý III, doanh thu tăng gấp 8, lãi sau thuế tăng gấp 5, có 1.300 tỷ đồng BĐS chờ bán

CII: Quý III, doanh thu tăng gấp 8, lãi sau thuế tăng gấp 5, có 1.300 tỷ đồng BĐS chờ bán

Quý III/2022, doanh thu thuần của CII đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 8,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Song, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 15%, thấp hơn cùng kỳ là 26,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 177 tỷ đồng, giảm 52%; trong khi đó, chi phí tài chính tăng 16% (323 tỷ đồng), chi phí bán hàng gấp đôi (18 tỷ đồng), chi phí quản lý giảm 20% (88 tỷ đồng).

Tuy vậy, với lợi nhuận gộp cao và có thêm 20 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, CII có lãi trước thuế quý III/2022 đạt 99 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, CII có lãi sau thuế quý III/2022 đạt 51 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 3.890 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản có sự bứt phá mạnh mẽ khih tăng gấp đôi (đạt 2.372 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu), kế tiếp là doanh thu phí giao thông cũng tăng 68% (đạt 1.081 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu).

Doanh thu tài chính 9 tháng đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính (đạt 806 tỷ đồng, tăng 8 lần, chiếm 62% doanh thu tài chính).

Các loại chi phí đáng kể nhất là chi phí tài chính, đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 3,2 lần cùng kỳ.

Kết 9 tháng, CII có lãi trước thuế 976 tỷ đồng, tăng 3,2 lần; lãi sau thuế 852 tỷ đồng, tăng 6,7 lần.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý III/2022, CII có tổng tài sản 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài sản là sự sụt giảm đáng kể của hàng tồn kho, đạt 2.667 tỷ đồng, giảm 41%. Tuy vậy, trong cơ cấu hàng tồn kho có tới 1.334 tỷ đồng là bất động sản hoàn thành chờ bán (tăng gấp 9 lần), tập trung ở khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (1.262 tỷ đồng) và khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (72 tỷ đồng).

Các khoản phải thu của CII tăng đáng kể, trong đó: phải thu dài hạn đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 48%, phải thu ngắn hạn 3.571 tỷ đồng, tăng 2%. Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tới 137 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 20.932 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tổng nợ vay của CII đạt 15.329 tỷ đồng, giảm 10%; trong đó, vay ngắn hạn 5.875 tỷ đồng, tăng 52%, vay dài hạn 9.454 tỷ đồng, giảm 28%.

Với vốn chủ sở hữu 8.363 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của CII là 2,5 lần, riêng nợ vay là 1,83 lần, là mức khá cao.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CII đã có sự cải thiện lớn so với năm trước, chỉ âm 10 tỷ đồng (cùng kỳ âm tới 1.083 tỷ đồng), chủ yếu do giảm hàng tồn kho (889 tỷ đồng).

Do dòng tiền đầu tư dương 340 tỷ đồng và có thêm 413 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và tái phát hành cổ phiếu quỹ, CII giảm bớt thu từ đi vay (3.145 tỷ đồng, giảm 45%). Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn âm 275 tỷ đồng, làm tiền và tương đương tiền giảm 5%, đạt 414 tỷ đồng.

Tin mới lên