Công nghệ

Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng Đề án 'Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố'

(VNF) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng Đề án 'Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố'

Hà Nội lập Tổ công tác xây dựng Đề án 'Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố'.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát các cơ chế, chính sách và mô hình, phương thức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành công trong nước và quốc tế để xây dựng Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đồng thời, Tổ công tác sẽ phối hợp cùng với các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế có kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo để nghiên cứu, xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo Thông báo số 1515/TB-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẽ chấm dứt hoạt động, tự giải thể sau khi Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội" được UBND thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng quyết định thành lập Tổ giúp việc để giúp việc cho Tổ công tác trong quá trình xây dựng Đề án. Tổ trưởng là ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Các tổ phó gồm có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thành Công - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triến kinh tế - xã hội Hà Nội.

Được biết, Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" sẽ tập trung vào các đối tượng là cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp, trong đó lấy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là đối tượng trọng tâm của Đề án.

Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có Hà Nội 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. 

Tin mới lên