Thị trường

Luật dầu khí sửa đổi: Cần làm rõ vai trò của PVN với tư cách là nhà thầu độc lập

(VNF) - Sáng 3/8, tại TP. HCM, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã chủ trì hội thảo “Lấy ý kiến về dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi)”.

Luật dầu khí sửa đổi: Cần làm rõ vai trò của PVN với tư cách là nhà thầu độc lập

Toàn cảnh buổi hội thảo

Ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Luật Dầu khí cần được sửa đổi toàn diện, không chỉ về nội dung chính sách phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, mà còn về kỹ thuật luật pháp mới, bảo đảm 6 yêu cầu chủ yếu sau đây.

Một là, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hai là, tăng cường tính minh bạch, hướng tới phát triển bền vững ngành dầu khí, đặc biệt trong điều kiện lợi thế cạnh tranh của nhiên liệu hóa thạch đang bị suy giảm theo thời gian.

Ba là, đổi mới cách tiếp cận, bảo đảm Luật Dầu khí là luật chuyên ngành về đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Bốn là, thống nhất nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng Luật là phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế nhưng gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển và phù hợp với luật pháp quốc tế; bảo đảm an toàn cho người, tài sản, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư khi tham gia điều tra cơ bản và hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Năm là, thực hiện cải cách theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan, trong đó, phát huy vai trò của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dầu khí, quy định cụ thể chức năng và cơ chế giám sát, kiểm tra của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với việc sử dụng vốn nhà nước tại PVN và các đơn vị thành viên

Đặc biệt, cần làm rõ vai trò của PVN với tư cách là nhà thầu độc lập ký kết hợp đồng khí và với tư cách thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ.

Sáu là, xử lý, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quy định của pháp luật về dầu khí, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành dầu khí và quy định cụ thể trong Luật Dầu khí để thống nhất áp dụng, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng theo Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Hội thảo cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các vị ĐBQH, các chuyên gia và đơn vị thành viên của PVN xoay quanh một số nội dung nổi cộm của dự thảo Luật như: đối tượng, chính sách ưu đãi, chính sách khai thác tận thu dầu khí. Đề xuất hợp đồng dầu khí mới trước khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn và tiếp nhận mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn. Dự án phát triển mỏ dầu khí trên đất liền, dự án phát triển dầu khí có hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền.

Các ý kiến cũng đóng góp xoay quanh chức năng, quyền và nghĩa vụ của PVN trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, quản lý nhà nước về dầu khí và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Việc lập, thẩm định kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí đối với các dự án dầu khí có hoạt động đầu tư xây dựng trên đất liền, phê duyệt hợp đồng dầu khí.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã yêu cầu Ủy ban Kinh tế, Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn hiện dự thảo Luật, dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật và báo cáo một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 14 (tháng 8/2022) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Tin mới lên