Tài chính

Sau kiểm toán, Bamboo Capital lãi nghìn tỷ trong năm 2021

(VNF) - Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG), doanh thu thuần hợp nhất của BCG không có điều chỉnh so với báo cáo tự lập, đạt hơn 2.589 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BCG lại tăng thêm 27 tỷ đồng, đạt mức 1.000 tỷ và gấp 3,8 lần so với 2020.

Sau kiểm toán, Bamboo Capital lãi nghìn tỷ trong năm 2021

Sau kiểm toán, Bamboo Capital lãi nghìn tỷ trong năm 2021

Sự tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính của BCG tăng, bởi trong năm qua doanh nghiệp này thực hiện nhiều thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán giảm cũng góp phần đẩy lợi nhuận sau thuế của BCG tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BCG tính đến ngày 31/12/2021 đạt 37.689 tỷ đồng, điều chỉnh giảm nhẹ 0,3% so với số liệu chưa kiểm toán và tăng 56,1% so với cuối năm 2020. Tài sản dài hạn tăng mạnh từ 12.798 tỷ đồng hồi đầu năm lên 21.450 tỷ đồng.

Về tài sản ngắn hạn, BCG tăng khoản đầu tư tài chính lên 1.001 tỷ đồng, tăng 75%. Ban lãnh đạo BCG lý giải rằng trong năm 2021, tình hình Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo. Vì vậy, BCG đã đầu tư vào các công cụ tài chính để đảm bảo hiệu quả tối ưu trong việc sử dụng vốn đã huy động. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2021 của BCG là 1.044 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, nợ phải trả của BCG là 29.340 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021. So với trước kiểm toán, nợ ngắn hạn của BCG tăng thêm 1.228 tỷ đồng, tuy nhiên nợ dài hạn giảm 1.232 tỷ đồng, nguyên nhân do các khoản nợ được phân loại lại tiêu chí thời gian phù hợp hơn; vì vậy, tổng nợ của BCG gần như không có sự thay đổi.

Việc nợ dài hạn tăng khá mạnh trong năm 2021 chủ yếu do BCG huy động vốn dài hạn qua kênh trái phiếu để triển khai các dự án điện gió. Trong năm 2021, BCG đã giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu từ 7,2 lần tại cuối năm 2020 xuống 3,5 lần vào cuối năm 2021.

Trong một phát biểu gần đây, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT BCG, cho biết trong năm 2022, BCG sẽ tiếp tục giảm đòn cân nợ xuống còn dưới 2 để giữ cơ cấu tài chính, đảm bảo cho tập đoàn phát triển, đủ sức ứng phó với các biến động kinh tế của thị trường Việt Nam và thế giới.

Tin mới lên