Tài chính

VNPT đem cả tỷ USD gửi ngân hàng lấy lãi?

(VNF) – VNPT ghi nhận khoản mục “Đầu tư tài chính ngắn hạn” với quy mô lên đến 35.044 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD.

VNPT đem cả tỷ USD gửi ngân hàng lấy lãi?

VNPT đem cả tỷ USD gửi ngân hàng lấy lãi?

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017.

Theo số liệu hợp nhất, năm qua, VNPT ghi nhận 52.861 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5% so với năm 2016. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 12.369 tỷ đồng, tăng 17%.

Năm 2017, VNPT cũng ghi nhận 2.548 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 12,4%. Song song, lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 153 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2016.

Về chi phí, VNPT ghi nhận 231 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm 36%. Trong khi đó, chi phí bán hàng ở mức 4.339 tỷ đồng, tăng 18,6%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 5.626 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tựu chung, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VNPT đạt 5.156 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2016.

Vốn chủ sở hữu của VNPT đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 64.700 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 30.932 tỷ đồng, tăng 19,5%; trong đó nợ ngắn hạn chiếm 95,5%.

Tổng tài sản của VNPT đến hết ngày 31/12/2017 đạt 95.633 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của VNPT tập trung ở khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn với 35.044 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD) và Tài sản cố định với 37.761 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính mà VNPT công bố không có đầy đủ phần Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP, tuy nhiên, có thể dự đoán được khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn ở đây chủ yếu bao gồm tiền gửi ngân hàng.

Theo quy định về hạch toán kế toán, khoản mục Đầu tư tài chính tài chính ngắn hạn gồm 3 tài khoản: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (chủ yếu là Đầu tư chứng khoán kinh doanh), Đầu tư ngắn hạn khác (chủ yếu là Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) và Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Với quy định chặt chẽ về kinh doanh chứng khoán đối với các doanh nghiệp nhà nước, chắc chắn VNPT sẽ rất hạn chế đầu tư chứng khoán kinh doanh. Do đó, khả năng cao là phần lớn khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn là Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn và nếu có thêm thì là đầu tư trái phiếu.

Thống kê từ đa số các báo cáo tài chính nói chung và các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước lớn nói riêng cũng cho thấy, phần lớn khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn (không quá 1 năm).

Tin mới lên