Tài chính

Địa ốc Sài Gòn (SGR): Quý II, doanh thu èo uột, lãi trước thuế vẫn tăng gấp 5 nhờ hoạt động tài chính

(VNF) - Quý II/2022, doanh thu thuần của Tổng công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) chỉ 10 tỷ đồng. Song nhờ doanh thu tài chính tăng gần 1.400 lần, công ty đã có lãi trước thuế tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Địa ốc Sài Gòn (SGR): Quý II, doanh thu èo uột, lãi trước thuế vẫn tăng gấp 5 nhờ hoạt động tài chính

Địa ốc Sài Gòn (SGR): Quý II, doanh thu èo uột, lãi trước thuế vẫn tăng gấp 5 nhờ hoạt động tài chính

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2022, doanh thu thuần của SGR là 10 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn (-89%), vỏn vẹn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính đã cứu vãn cho một quý kinh doanh kém sắc của SGR khi đạt doanh thu 43 tỷ đồng, tăng 1.387 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi cho vay và chậm thanh toán.

Với doanh thu tài chính đột biến, SGR có lợi nhuận trước thuế quý II/2022 đạt 26 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của SGR đạt 18 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 85%.

Sự tăng vọt của doanh thu tài chính trong quý II/2022 góp công lớn giúp SGR có được lợi nhuận trước thuế 6 tháng ở mức 15 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SGR đạt 1.919 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu có sự suy giảm đáng kể: các khoản phải thu ngắn hạn 473 tỷ đồng, giảm 24% còn các khoản phải thu dài hạn neo vững ở mức 117 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng không có nhiều biến động, đạt 830 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tại thời điểm kết thúc quý II/2022, nợ phải trả của SGR đạt 1.214 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Các khoản nợ vay có mức suy giảm 19%, cụ thể: vay ngắn hạn 222 tỷ đồng, giảm 23%; vay dài hạn 60 tỷ đồng, không đổi.

Với vốn chủ sở hữu là 705 tỷ đòng, tăng 1% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,72 lần.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của SGR khá tốt, dương 198 tỷ đồng (cùng kỳ âm 13 tỷ đồng) do giảm các khoản phải thu (101 tỷ đồng), tăng các khoản phải trả (71 tỷ đồng)..

Dòng tiền đầu tư âm nhẹ 5 tỷ đồng, do công ty cân bằng giữa chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi khoản này. Do vậy, tiền thu đi vay giảm xuống và tiền trả nợ gốc vay tăng lên đáng kể. Dòng tiền thuần 6 tháng dương ở mức 148 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền đạt 221 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Tin mới lên