Tài chính tiêu dùng

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2018

(VNF) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính (Cục QLGSBH) cho biết năm 2019, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2018

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo thống kê của cơ quan này, tính tới thời điểm cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản ước các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019 đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm trước. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2019. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Về thị trường bảo hiểm năm 2020, cơ quan này dự đoán tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% ); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ).

Cùng với đó, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 334.939 tỷ đồng, tăng 17,13%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng, tăng 18,42%.

Tin mới lên