Tài chính

Gỗ Trường Thành đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

(VNF) – Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ra văn bản thông tin về việc cổ phiếu TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Gỗ Trường Thành đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Gỗ Trường Thành trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Theo HoSE, ngày 31/8 vừa qua, đơn vị này đã nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF).

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017của TTF trên báo cáo tài chính hợp nhất là 891,2 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,3 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2017 là âm 1.416,2 tỷ đồng (chiếm 98% vốn điều lệ).

Kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về số lãi vay được miễn giảm (84,6 tỷ đồng) được ghi nhận vào tài khoản thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có. Như vậy, nếu TTF không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm, khoản mục "chi phí phải trả" và "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ tăng và giảm số tiền tương ứng. Cụ thể, TTF sẽ lỗ ròng hơn 83 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Đồng nghĩa với việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF sẽ âm hơn 1.500 tỷ đồng, vượt 55 tỷ đồng so với vốn điều lệ.

HoSE cảnh báo, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TTF có tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012 của Chính phủ.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu của TTF vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/4/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã điều chỉnh lại tại ngày 31/12/2015 là âm 154,641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015 đã được điều chỉnh lại là âm 108,585 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là âm 1.417,618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 là âm 1.271,136 tỷ đồng, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại HoSE.

Tin mới lên