Tiêu điểm

Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố

(VNF) - Ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố

Hải Phòng được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố.

Theo nghị quyết, thành phố Hải Phòng sẽ được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Bên cạnh đó, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hải Phòng không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Về việc thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn, HĐND thành phố Hải Phòng được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được quy định hoặc điều chỉnh mức/tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí Tòa án.

Ngoài ra, ngân sách thành phố Hải Phòng sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí quy định tại điểm a khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Về quản lý đất đai, nghị quyết cũng nêu rõ, HĐND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tuy nhiên, việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho thành phố Hải Phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Tin mới lên