Tài chính

Hòa Bình (HBC): Không còn thu nhập khác, lãi sau thuế quý III giảm 74%

(VNF) – Nỗ lực tiết giảm chi phí quản lý khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC tốt hơn năm trước. Nhưng chung cục, lợi nhuận sau thuế quý III vẫn giảm 74% so với cùng kỳ vì không còn thu nhập khác.

Hòa Bình (HBC): Không còn thu nhập khác, lãi sau thuế quý III giảm 74%

Hòa Bình (HBC): Không còn thu nhập khác, lãi sau thuế quý III giảm 74%

Quý III/2021, doanh thu thuần của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đạt 2.092 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 116 tỷ đồng, giảm 22%. Biên lãi gộp cải thiện từ 4,1% lên 5,5%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 14 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay giảm 7%, đạt 75 tỷ đồng nhưng đáng kể nhất là công ty tiết giảm được 62% chi phí quản lý, còn 34 tỷ đồng. Điều này khiến hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thuần 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 14 tỷ đồng.

Cùng với 3,5 tỷ đồng lợi nhuận khác, HBC báo lãi trước thuế 15,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lãi này vẫn giảm 74% so với cùng kỳ, do năm ngoái có lợi nhuận khác lên tới 74 tỷ đồng.

Quý này, HBC còn chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cao nên lãi sau thuế chỉ còn 5,2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 của năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HBC đạt 7.535 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Điểm nhấn vẫn là doanh thu tài chính tăng trưởng và chi phí quản lý được tiết giảm, nhờ vậy HBC có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khá cao, đạt 104 tỷ đòng, gấp 6 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, do chịu lỗ khác (cùng kỳ có lãi khác tới 90 tỷ đồng), lãi trước thuế của công ty giảm 6%, đạt 100 tỷ đồng. Dù vậy lãi sau thuế vẫn tăng hơn năm trước, tăng 17%, đạt 73 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2021, công ty có tổng tài sản là 15.790 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung tại các khoản phải thu ngắn hạn (đạt 10.566 tỷ đồng, giảm nhẹ) và hàng tồn kho (tăng 18% lên 2.953 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2021 là 11.580 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Số nợ vay giảm nhẹ, trongđó nợ ngắn hạn là 4.232 tỷ đồng; vay dài hạn là 128 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả trước ngắn hạn có sự tăng trưởng đáng kể, lần lượt tăng 6% lên 3.416 tỷ và tăng 70% lên 1.622 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu của công ty là 4.210 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,7 lần.

Điều đáng khen của HBC trong 9 tháng là dòng tiền kinh doanh đã dương 896 tỷ đồng, cải thiện lớn so với khoản âm 182 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ tăng được các khoản phải trả (tức chiếm dụng được vốn của nhà cung cấp).

Dòng tiền tài chính vẫn cho thấy mức độ sử dụng nợ vay của HBC rất lớn và được cải thiện không đáng kể (vay 7.123 tỷ đồng/ trả 7.879 tỷ đồng).

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn dương 117 tỷ đồng, đưa quy mô tiền và tương đương tiền lên 361 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Tin mới lên