Hồ sơ VNF

Kết quả kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017

(VNF) - Giai đoạn 2011 - 2017 , Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trực tiếp quản lý, hạch toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con của Bộ Tài chính.

Kết quả kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017

Số dư của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tính đến 31/12/2017 là 106.669 tỷ đồng

Theo báo cáo kiểm toán, số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ đoàn, TCT nhà nước đến 31/12/2017 là 112.513 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 106.669 tỷ đồng, còn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp là 5.844 tỷ đồng.

Tuy nhiên số liệu trên chưa bao gồm các khoản chưa được nộp về Quỹ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn hạch toán tiền thu từ cổ phần hóa công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ sở hữu 100 % vốn điều lệ vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước và khoản phải thu của các TCT, công ty thuộc UBND tỉnh, thành phố mà Bộ Tài chính chưa toán.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong giai đoạn 2011 - 2017 , Bộ Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của hai Quỹ trên chưa đầy đủ, chính xác. Đến thời điểm kết thúc kiểm toán (ngày15/01/2019 ),Bộ Tài chính chưa theo dõi, tổng hợp và cập nhật kịp thời toàn bộ đối tượng phải nộp, số tiền còn phải thu về Quỹ, chưa phản ánh đầy đủ quy mô tài sản của Quỹ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017 tại đây.

Tin mới lên