Học thuật

Tỷ suất chết trong kinh tế học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ suất chết (death rate) là gì?

Tỷ suất chết trong kinh tế học là gì?

Tỷ suất chết (death rate) là số người chết trên một nghìn dân.

Tỷ suất chết (death rate) là số người chết trên một nghìn dân. Vào năm 1987, tỷ suất chết của MỸ là 8,7 trên 1000 người dân. Mức chênh lệch giữa tỷ suất sinh và tỷ suất chết được sử dụng để tính tỷ lệ tăng dân số của một nước theo thời gian. Tỷ suất chết có xu hướng giảm ở những nước đạt được trình độ phát triển kinh tế cao hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ suất tử thô Tỷ suất tử thô (CDR – Crude Death Rale): được tính bằng mối quan hệ giữa số người chết trong một năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm và được tính theo phần nghìn.

Tỷ suất tử thô được tính theo công thức: CDR = (Số người chết trong năm / Tổng số dân trung bình cả năm) * 1000

Trong công thức này số dân trung bình của năm cũng được coi là số dân vào ngày 1 tháng 7 của năm. 

Tin mới lên