Tài chính

Gemadept (GMD): Lãi trước thuế quý III tăng 28%, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn

(VNF) – Lãi trước thuế quý III/2021 của Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) đạt 186 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

Gemadept (GMD): Lãi trước thuế quý III tăng 28%, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn

Gemadept (GMD): Lãi trước thuế quý III tăng 28%, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn

Quý III/2021, doanh thu thuần của GMD đạt 728 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 263 tỷ đồng, tăng 2%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 63%.

Trong quý, các loại chi phí biến động khá mạnh: chi phí tài chính giảm 41% còn 23 tỷ đồng; chi phí bán hàng, tăng 41% lên 48 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 6,5%, lên 83 tỷ đồng.

Song đáng chú ý nhất là sự tăng trưởng của phần lãi trong công ty liên doanh liên kết, tăng gấp đôi, đạt 68 tỷ đồng. Đây là động lực chính tạo nên sự tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế quý III – đạt 186 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của GMD đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận gộp đạt 841 tỷ đồng, tăng 12%.

Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết là điểm sáng với 160 tỷ đồng, tăng 43%, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế đạt 574 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế cán mốc 512 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của GMD là 9.914 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu tài sản không có sự thay đổi nhiều, đáng chú ý có sự tăng trưởng của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 809 tỷ đồng, tăng 8,1% và đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng gấp 3 lên 68 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2021 đạt 3.286 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng nói, nợ ngắn hạn tăng 10% lên 1.919 tỷ đồng, cao hơn cả tài sản ngắn hạn (1.919 tỷ đồng/1.433 tỷ đồng).

Tổng nợ vay của GMD là 1.791 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn đạt 782 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng; vay dài hạn là 1.009 tỷ đồng, giảm gần 130 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của công ty đứng ở mức 6.628 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Với vốn chủ dày dặn, GMD có nội lực vững và dư địa rộng lớn nếu muốn vay mượn.

Về dòng tiền, 9 tháng năm 2021, dòng tiền kinh doanh dương 754 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù dòng tiền vay/trả tăng khá mạnh so với năm trước (thu từ đi vay là 1.175 tỷ đồng, tăng 60%; trả nợ gốc vay là 1.237 tỷ đồng, tăng 51%) song lưu chuyển tiền thuần được cân bằng khá tốt, chỉ âm 3 tỷ đồng, cơ bản không làm thay đổi tiền và tương đương tiền của công ty, đứng ở mức 424 tỷ đồng khi kết thúc tháng 9/2021.

Tin mới lên