Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 4/2018 tiếp tục được quy định ở mức 4,8% đến 7,4% đối với cá nhân, từ 4,8% đến 7,3% đối với doanh nghiệp.

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2018

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2018

Lãi suất tiết kiệm Sacombank mới nhất tháng 4/2018 

Lãi suất tiết kiệm Sacombank cuối kỳ

Khi khách hàng chọn hình thức nhận lãi cuối kỳ, lãi suất tiết kiệm Sacombank dao động từ 4,8% đến 7,4%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất bằng 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng,7 tháng, 8 tháng lãi suất tiết kiệm bằng 6,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,05%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%.

Lãi suất tiết kiệm Sacombank hàng tháng

Khi khách hàng chọn hình thức nhận lãi hàng tháng, lãi suất tiết kiệm sẽ dao động từ 4,9% đến 6,83%.

khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất bằng 5,39%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,47%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 4 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,46%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,45%.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,12%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,11%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 8 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,09%;

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,27%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,25%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,24%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,69%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,78%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,77%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,83%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Lãi suất tiền gửi Sacombank tháng 4/2018 

Lãi suất tiền gửi Sacombank cuối kỳ

Tháng 4/2018, Sacombank quy định lãi suất tiền gửi đối với khách hàng doanh nghiệp từ 4,8% đến 7,3%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 7,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 7,3%.

Lãi suất tiền gửi Sacombank hàng tháng

Khi khách hàng doanh nghiệp chọn hình thức nhận lãi theo tháng, lãi suất tiền gửi sẽ dao động từ 4,8% đến 6,95%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,89%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,18%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,32%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,36%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,95%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24, lãi suất tiền gửi bằng 6,83%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,62%.

Tin mới lên