Tài chính

PV Power: Quý I lãi ròng 675 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn tăng hơn 3.000 tỷ đồng

(VNF) – Trong quý I/2018, doanh thu của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tăng 12% giúp lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ.

PV Power: Quý I lãi ròng 675 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn tăng hơn 3.000 tỷ đồng

Quý I/2018, PV Power lãi ròng 675 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ.

Quý I/2018, doanh thu thuần hợp nhất của PV Power đạt 8.355 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu quý I tiếp tục cho thấy sự chủ đạo của mảng điện, chiếm 97% tổng doanh thu và tăng 15% so với năm trước. Mảng hợp đồng xây lắp/bất động sản cũng có mức tăng 4,4% (đạt 7,1 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng bán hàng hóa lại có sự sụt giảm đáng kể (giảm 40,5%), đạt 225 tỷ đồng.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần quý I/2018 giảm nhẹ so với cùng kỳ (từ 85% xuống 83,9%) giúp lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 1.345 tỷ đồng.

Trong quý, PV Power có 68 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 12,5%), 17,9 tỷ đồng lợi nhuận trong các công ty liên kết (giảm 12%) và 4 tỷ đồng lợi nhuận khác (tăng gần 2 lần).

Trong khi đó, các khoản chi phí có biến động tăng đáng kể. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 17% (lên 4,1 tỷ đồng), chi phí tài chính tăng 8,5% (lên 469 tỷ đồng) còn chi phí quản lý chỉ giảm rất nhẹ (giảm 2 tỷ đồng, về mức 110 tỷ đồng).

Kết thúc quý I/2018, PV Power báo lãi trước thuế 851 tỷ đồng, tăng 30%; lãi ròng đạt 675 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3/2018, tổng tài sản của PV Power đạt 63.435 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 17.768 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 45.666 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản của PV Power đáng chú ý với sự tăng lên của lượng tiền gửi, từ 3.3012 tỷ đồng lên 4.098 tỷ đồng. Cơ cấu tiền gửi cho thấy sự sụt giảm của tiền gửi không kỳ hạn (từ 546 tỷ đồng xuống 253 tỷ đồng) và sự tăng lên của tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng (từ 1.716 tỷ đồng lên 2.575 tỷ đồng).

Khoản “phải thu ngắn hạn của khách hàng” có mức tăng rất mạnh, tăng hơn 3.000 tỷ đồng (tương đương tăng 46%) đạt 9.530 tỷ đồng. Các đơn vị nằm trong danh sách phải thu của PV Power gồm: Công ty Mua bán Điện (8.987 tỷ đồng, tăng 49,5%), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (41 tỷ đồng), Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (14 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho của PV Power cũng có sự tăng trưởng (tăng hơn 120 tỷ đồng), đạt mức 3.658 tỷ đồng. Nợ xấu cũng tăng nhẹ lên 299 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng (96,8 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (33,6 tỷ đồng), Công ty TNHH Thành Đức (20 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả của PV Power tại ngày 31//2018 là 34.942 tỷ đồng, tăng gần 2.100 tỷ đồng so với đầu kỳ, chủ yếu do sự gia tăng của nợ ngắn hạn (tăng 2.213 tỷ đồng, lên mức 16.081 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, khoản “phải trả người bán ngắn hạn” có mức tăng mạnh nhất (tăng 1.635 tỷ đồng, tương đương tăng 32%, lên 6.676 tỷ đồng). Tiếp theo là khoản “chi phí phải trả ngắn hạn” (tăng 571 tỷ đồng, tương đương tăng 41%, lên 1.951 tỷ đồng).

Nợ vay của PV Power hầu như không có sự biến động so với đầu kỳ, duy trì ở mức 24.751 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,8 lần.

Tin mới lên