Tài chính

An Gia (AGG): Quý III đột khởi, doanh thu gấp 26 lần, lãi gấp 11 lần, có hơn 1.000 tỷ gửi ngân hàng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với kết quả kinh doanh vượt trội.

An Gia (AGG): Quý III đột khởi, doanh thu gấp 26 lần, lãi gấp 11 lần, có hơn 1.000 tỷ gửi ngân hàng

An Gia (AGG): Quý III đột khởi, doanh thu gấp 26 lần, lãi gấp 11 lần, có hơn 1.000 tỷ gửi ngân hàng

Cụ thể, quý III/2022, doanh thu thuần của AGG đạt 2.194 tỷ đồng, tăng 26 lần; lợi nhuận gộp 301 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 83 tỷ đồng, tăng 38%. Lợi nhuận khác đạt 12 tỷ đồng. Do đó, bất chấp chi phí tài chính tăng 13% (86 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 19 lần (194 tỷ đồng) và lỗ trong công ty liên kết 14 tỷ đồng… AGG vẫn có lãi trước thuế 79 tỷ đồng, tăng 11 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của AGG đạt 5.466 tỷ đồng, tăng 8 lần; lợi nhuận gộp đạt 953 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 236 tỷ đồng, giảm 19%. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt 275 tỷ đồng, tăng 30%; chi phí bán hàng đạt 503 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần và lỗ trong công ty liên kết 48 tỷ đồng. Bởi vậy, lãi trước thuế chỉ tăng thêm 31%, đạt 291 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của AGG đạt 10.943 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu kỳ. Nguyên nhân là hàng tồn kho giảm 45%, còn 3.665 tỷ đồng. Các dự án giảm mạnh nhất là: The Sóng (chỉ còn 373 tỷ đồng so với 3.158 tỷ đồng đầu kỳ), The Standard (chỉ còn 558 tỷ đồng so với 1.176 tỷ đồng đầu kỳ), River Panorama 2 (chỉ còn 70 tỷ đồng so với 159 tỷ đồng đầu kỳ), Sky 89 (chỉ còn 62 tỷ đồng, so với 249 tỷ đồng đầu kỳ)…

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.106 tỷ đồng, gần như đi ngang; trong đó phải thu về cho vay ngắn hạn là 1.804 tỷ đồng; dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 27 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn tăng mạnh hơn (84%), lên 2.035 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu và tồn kho của AGG là 8.806 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng tài sản – một tỷ lệ rất cao và có phần đáng quan ngại về chất lượng tài sản.

Tuy nhiên, điểm sáng là tiền và tương đương tiền đạt tới 1.093 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với đầu kỳ, trong đó có tới 1.051 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của AGG là 7.779 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu kỳ. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 20%, còn 2.675 tỷ đồng – diễn biến tương ứng với đà tăng doanh thu quý này.

Nợ vay giảm mạnh, còn 1.444 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu kỳ. Trong đó, vay ngắn hạn 1.355 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng); vay dài hạn 309 tỷ đồng, giảm 72%.

Với vốn chủ sở hữu 2.081 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu kỳ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của AGG là 3,73 lần – một mức rất cao, phản ánh tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty rất lớn.

Điều cân bằng lại là dòng tiền kinh doanh của AGG 9 tháng qua rất đẹp, đạt 2.533 tỷ đồng, do giảm tồn kho mạnh mẽ (2.899 tỷ đồng), giảm phải thu (506 tỷ đồng). Dòng tiền thuần 9 tháng đạt 696 tỷ đồng, giúp tăng quy mô vốn bằng tiền cho công ty lên rất nhiều.

Tin mới lên